• Валиден от 24.10.2022
  • Валиден до 24.10.2026
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 37 OKA
  • Лице за контакт Марияна Стаменова

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД А при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЕРНИК
Юридическо лице: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЕРНИК
Дата на първоначална акредитация: 30.11.2005
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Микроклимат в работна среда и в помещения на обществени сгради;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
Шум в жилищни и обществени сгради.
Води;
Санитарно-микробиологичен контрол на работна среда;
Козметични продукти.


Офиси