• Валиден от 28.07.2023
  • Валиден до 28.07.2027
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 66 ОКА
  • Лице за контакт Лилия Бояджиева

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ ГР. РУСЕ
Юридическо лице: РЗИ ГР. РУСЕ
Дата на първоначална акредитация: 19.07.2002
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Химични агенти във въздуха на работна среда;
Микроклимат в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях;
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Вода от плувни басейни;
Вода за питейно-битови цели за нуждите на официалния контрол.


Офиси