• Валиден от 30.01.2024
 • Валиден до 19.10.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 44 ОКA
 • Лице за контакт Райчо Димитров

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ KОНТРОЛ ООД
Юридическо лице: КОНТРОЛ ООД
Дата на първоначална акредитация: 21.06.2002
Област: Орган за контрол от вид А
Обхват: Да извършва контрол на:
Продукти, съоръжения, конструкции и оборудване посочени в заповедта за акредитация, приложение към настоящият сертификат по следните методи: Визуални методи за контрол (VT); Магнитно-прахови методи за контрол (MT); Контрол с проникващи течности (PT); Радиографични методи за контрол (RT); Ултразвукови методи за контрол (UT); Дебелини на стени посредством ултразвукови методи за контрол (UTM); Херметичност (наличие/ липса на теч) посредством газохидравличен метод за контрол с използване на пенообразуващи състави.
Разрушителни методи за контрол (DT); Твърдост по метод: Brinell (HBW); Rockwell (HR); Vickers (HV); Leeb (HL).
Металографски контрол - Продукти, съоръжения, конструкции и оборудване посочени в заповедта за акредитация, приложение към настоящият сертификат по следните параметри, Вид, количествено съдържание и разпределение на неметални включвания, Големина на зърната, Степен на ивичност на структурата, Развитие на видманщетенова структура, Процентно съотношение на перлит и ферит в структурата на стоманите, Степен на графитизация и степен на сфероидизация на перлита във въглеродни и нисколегирани стомани, Микродефекти (пори) и степен на увреждане от пълзене, Несъвършенства на макроструктурата
Наличие на химичните елементи хром (Cr), молибден (Mo) и ванадий (V) в стомани посредством спектрален метод за контрол (стилоскопиране).
Покрития, нанесени върху феромагнитни и неферомагнитни основи: Дебелина на покрития посредством електроиндукционни и магнитноиндукционни методи за контрол.
Електроизолационно покритие на метали: Плътност на изолационно покритие посредством електроискрови методи за контрол.
Въжени линии за превоз на пътници посредством магнитно-индукционен метод за контрол (MRT). Тръбопроводи, гладкоогънати колена от тръбопроводи и нагревни повърхности: Овалност. Заварени съединения, изработени от метални материали: Видове, размери и разпределение на съдържащи се в обема на шева несъвършенства посредством контрол чрез разрушаване.


Офиси

 • Хасково

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ KОНТРОЛ ООД
  ул. "Димитровградско шосе" № 1
  info@control.bg
  Телефон: 038 665 047, Факс: 038 665 032