• Валиден от 28.05.2019
  • Валиден до 28.06.2023
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 102 ОКС
  • Лице за контакт инж. Силвия Моис Дечева

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ЕЛОТ ЕГИУТ-ПЛОВДИВ ОТ ВИД С ПРИ EГИУТ ПЛОВДИВ ЕООД
Юридическо лице: EГИУТ ПЛОВДИВ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 28.03.2003
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
Електрозащитни средства;
Разпределителни уредби и силови трансформатори;
Вентилационни инсталации;
Микроклимат в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в околна среда;
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради;
Вибрации предавани на системата ръка-рамо и цяло тяло;
Вибрации в жилищни помещения;
Изкуствено осветление в работна и битова среда.