• Валиден от 06.10.2020
  • Валиден до 06.10.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 7 ОСС
  • Лице за контакт Константин Кръстев

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 26.03.2008
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно БДС ISO 45001:2018/BS OHSAS 18001:2007*
Системи за управление безопасността на храните съгласно БДС EN ISO 22000:2018/ISO 22000:2005**, като акредитацията е предоставена и съгласно изискванията на ISO/TS 22003:2013

*Акредитацията за BS OHSAS 18001:2007 е валидна до края на периода на миграция към ISO 45001:2018 до 12.09.2021г.
**Акредитацията за ISO 22000:2005 е валидна до края на периода за преход към ISO 22000:2018 до 31.12.2021г.


Офиси