• Валиден от 28.10.2020
  • Валиден до 15.06.2021
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 2 ОСС
  • Лице за контакт

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице:
Дата на първоначална акредитация: 31.05.2013
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно
БДС ISO 45001:2018 / BS OHSAS 18001:2007*;
Системи за управление на сигурността на информацията съгласно БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014.

*Акредитацията за BS OHSAS 18001:2007 е валидна до края на периода на миграция към ISO 45001:2018 до 12.03.2021г.