• Валиден от 21.03.2024
 • Валиден до 21.03.2028
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 6 ОСС
 • Лице за контакт Ивелина Ангелова

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при ОТС България ЕООД
Юридическо лице: ОТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.03.2016
Област: Органи по сертификация на системи за управление
Обхват: Системи за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015;
Системи за управление на околната среда, съгласно БДС EN ISO 14001:2015;
Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно БДС ISO 45001:2018; Системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2018;
Системи за управление сигурността на информацията съгласно БДС ISO/IEC 27001:2022/БДС EN ІSO/IEC 27001:2017*;
**Акредитацията за БДС EN ІSO/IEC 27001:2017 е валидна до края на преходния период към БДС ISO/IEC 27001:2022 до 31.10.2025г.;
Системи за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно БДС ISO 39001:2014;
Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2018.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ при ОТС България ЕООД ГР. СОФИЯ
  ул. Христо Белчев №12, ет. 2
  office@otc-bg.com
  Телефон: 02 980 04 18, Факс: 02 981 31 39