• Валиден от 21.12.2021
 • Валиден до 29.12.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 3 ОСП
 • Лице за контакт Анелия Андреева

Наименование на ООС: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 07.05.2003
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Биологично производство и продукти съгласно:
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007г., относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №2092/91, OB на EC L 189 от 20 юли 2007;
Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 05 септември 2008, за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, OB L 250, 18.09.2008;
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.


Офиси

 • София

  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  София 1784, Столична община, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес Център Мегапарк, Офис „С” ет.6
  sgs_bulgaria@sgs.com
  Телефон: 02 9 10 15, Факс: 02 981 81 43