• Валиден от 12.05.2021
  • Валиден до 12.05.2025
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 239 ОКС
  • Лице за контакт Десислава Денкова

Наименование на ООС: ОКС ПРИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Юридическо лице: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Дата на първоначална акредитация: 16.11.2012
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Индивидуална ефективна доза от външно облъчване [mSv], определена чрез измерване на индивидуалната еквивалентна доза (величината персонален дозов еквивалент) Hp(10) [mSv] с индивидуален термолуминесцентен дозиметър носен на гърди.