• Валиден от 01.07.2021
 • Валиден до 01.07.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 5 ЛИК
 • Лице за контакт Ралица Тодорова

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ ЛИПГЕИ ПРИ ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Юридическо лице: ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Дата на първоначална акредитация: 12.11.2004
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на:
Атмосферен въздух: Отпадъчни газове – емисии, имисии, емисии от стационарни източници (паралелни измервания за осигуряване на качеството на собствените непрекъснати измервания). Води: подземни, повърхностни, за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни, отпадни/ преработени, за строителни цели, за производствени нужди, за напояване, морски. Почви. Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки, седименти, обработени биоотпадъци (компост). Утайки от пречиствателни станции (за земеделието). Шум.
Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Атмосферен въздух – емисии, имисии. Води: подземни, повърхностни, за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни, отпадни/ преработени, за строителни цели, за производствени нужди, за напояване, морски. Почви. Отпадъци (течни и твърди), елуати, утайки, седименти, обработени биоотпадъци (компост). Утайки от пречиствателни станции (за земеделието).
Да извършва калибриране на:
Газанализатори. Прахомери и дебитомери при непрекъснато измерване на газове. Влагомери. Цифрови термометри. Съпротивителни преобразователи на температура. Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки).


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ ЛИПГЕИ ПРИ ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  гр. София, п.к. 1505,район „Оборище“, ул. „Мърфи“ № 11
  pehlivanovenglab@gmail.com
  Телефон: 02 846 48 57, Факс: