• Валиден от 31.08.2022
 • Валиден до 17.01.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 22 ЛК
 • Лице за контакт Диляна Самарджиева

Наименование на ООС: Лаборатория за калибриране на средства за измерване на електрически величини при Делта Инструмент ООД
Юридическо лице: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 06.11.2015
Област: Лаборатории за калибриране
Обхват: Да извършва калибриране на:
Волтметри за постоянен ток. Волтметри за променлив ток (50 Hz). Амперметри за постоянен ток. Амперметри за променлив ток (50 Hz). Омметри по постоянен ток. Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по съпротивление на заземление. Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по контурен импеданс „фаза - нула”. Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по допирно напрежение. Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по ток на задействане на дефектно-токови релета. Дефектно-токови релета по ток на задействане. Уреди за измерване на изолационно съпротивление. Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по време на задействане на защитни прекъсвачи. Амперклещи за постоянен и променлив ток.


Офиси

 • София

  Лаборатория за калибриране на средства за измерване на електрически величини
  1616 гр. София, район Витоша, кв. Бояна, ул.„732-ра“ № 20
  lab@deltainst.com , delta@deltainst.com
  Телефон: 02/ 974 62 36, Факс: 02 974 62 08