• Валиден от 21.11.2022
 • Валиден до 21.11.2026
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 204 ЛИ
 • Лице за контакт Анелия Василева

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ"
Юридическо лице: МОБИЛ ЛАБ ООД
Дата на първоначална акредитация: 28.05.2014
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Води за питейно-битови цели. Води подземни. Води отпадъчни. Води повърхностни. Почви. Шум. Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух /газови потоци.
Да извършва вземане на проби от: Води за питейно-битови цели. Води подземни. Води отпадъчни. Води повърхностни. Почви. Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух /газови потоци


Офиси

 • Русе

  ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ"
  бул. „Николаевска” № 2, ет. 3
  mobillab@abv.bg
  Телефон: 0887 220 599, Факс: