• Валиден от 30.11.2020
  • Валиден до 30.11.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 75 ЛИ
  • Лице за контакт РОСИЦА ЯНКОВА-РАЛЧЕВА

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЕКО–КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Юридическо лице: ЕКО–КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Дата на първоначална акредитация: 01.06.2004
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Води (отпадъчни, течащи повърхностни, крайбрежни морски, питейни, езерни, подземни); Въздух, атмосферен - емисии; Отпадъци;Шум; Почви, утайки, третирани биоотпадъци: компост, стабилизирана органична фракция, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител.
Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Въздух, атмосферен - емисии; Почви; Отпадъци; Води: езерни, питейни, течащи повърхностни, крайбрежнии морски, отпадъчни, подземни. Утайки; Третирани биоотпадъци.