• Валиден от 18.07.2023
 • Валиден до 29.01.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 4 МЛ
 • Лице за контакт Д-р Борис Петров

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРАНСХЕЛИКС ЕООД
Юридическо лице: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРАНСХЕЛИКС ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 29.01.2021
Област: Медицински лаборатории
Обхват: Да извършва изследване на:

Тъкан: Хистология, Имунохистохимия, Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH), Мултигенен експресионен анализ;

Тъкан/кръвен серум (плазма): Молекулярно-генетичен анализ на прогностични и предиктивни маркери, Мултигенен молекулярно-генетичен анализ на прогностични и предиктивни маркери.


Офиси

 • София

  ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРАНСХЕЛИКС ЕООД
  гр. София 1784, кв. Младост 1 бул. Андрей Сахаров 22
  bpetrov@transhelix.com
  Телефон: 0889 431 027, Факс: