• Валиден от 29.07.2020
  • Валиден до 29.07.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 274 ОКС
  • Лице за контакт Стойчо Стоев

Наименование на ООС: ЕТЛ - ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ КЦМ АД
Юридическо лице: КЦМ АД
Дата на първоначална акредитация: 29.07.2008
Област: Орган за контрол
Обхват: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
Електрозащитни средства.