• Валиден от 11.04.2023
 • Валиден до 29.07.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 94 ОКС
 • Лице за контакт Станислав Ангелов

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ AЕРО КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ АЕРО КОНТРОЛ ЕООД
Юридическо лице: АЕРО КОНТРОЛ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 17.07.2003
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Аеродинамични параметри на отоплително-вентилационни и климатични инсталации
Топлотехнически параметри на отоплително-вентилационни и климатични инсталации
Вентилатори
Въздуховодни системи и нови зидани канали за вентилация и климатизация
Корпуси на климатични камери
Стълбищни клетки и асансьорни клетки
Системи за обездимяване на стълбищни клетки, преддверия, асансьорни шахти и коридори
Прахоулавящи и пневмо-транспортни инсталации
Микроклимат в работна среда
Шум в работна среда. Шум в помещения на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение Изкуствено осветление
Химични агенти - прах във въздуха на работна среда
Химични агенти – газове и пари във въздуха на работна среда
Електрически уредби в сгради
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ЗА КОНТРОЛ AЕРО КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ АЕРО КОНТРОЛ ЕООД
  ул. “Васил Левски” № 272 п.к. 16
  office@aerocontrol.bg
  Телефон: 032 906 913, Факс: