ПОКАНА

за представяне на оферта за участие в пряко договаряне съгласно Закона за обществените поръчки 

 Предмет на поръчката: "Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от ИА БСА органи в две обособени позиции", съгласно Административен Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“

Обособена позиция №1 "Изготвяне на проучване на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения в област изпитване" 

Обособена позиция №2 "Изготвяне на проучване на предоставяните от  ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения в област калибриране“

Обект и предмет на обществената поръчка.

Кратко описание на предмета на поръчката:

 Обект на поръчката е изпълнението на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 Процедурата се открива на основание чл. 20, ал. 2, т. 2) от ЗОП, във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП /ЗОП/. Изборът на процедура се обуславя от спазване на законовите правила за възлагане, за осигуряване на публичност, прозрачност и конкурентност при възлагане на обществени поръчки. Процедурата е съобразена със стойностните прагове, определящи приложимия ред, а именно – чл. 18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1, 3 от ЗОП.

 Участниците могат да подават оферта за една или за двете обособени позиции. Допълнителна информация за поръчката (Продължителност на изпълнение , място на изпълнение, прогнозна стойност и технически изсквания и др. могат да бъдат амерени на Профила на купувача на ИА БСА във ЦАИС. 

Решение за откриване на процедурата

Покана за пряко договаряне

Публикувано на 19 Май 2020г.