ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТАЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2023 г.

Съвета по акредитация към Българска служба за акредитация проведе своето първо заседание за 2023г. на 10.02.2023г. в конферентната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А.

В изпълнение на своите задължения съгласно чл. 11, ал. 6, т. 11 от ЗНАООС, Съветът по акредитация одобри представения Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за изминалата 2022г., като адмирира и потвърди предприетите действия и положените усилия на ръководството и целия екип на агенцията - постоянния и привлечен оценителски и експертен персонал, за справяне с предизвикателствата и трудностите за периода.

Съветът по акредитация даде висока оценка на цялостната дейност и гъвкавата политика, която провежда ИА БСА по отношение на изпълнението на ангажиментите си към своите клиенти и към обществото, за запазване на интереса към услугата акредитация и изразява необходимостта от предприемане на спешни мерки от страна на Министерство на икономиката и индустрията за подкрепа на националния орган по акредитация с оглед реализация на поставените цели.

С доклада за дейността на ИА БСА може да се запознаете на сайта на агенцията – https://www.nab-bas.bg/za-ia-bsa/godishni-dokladi.html