Заседание на Съвета по акредитация към Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА) на 19.12.2022г.

В изпълнение на Закона за националната акредитация на органите за оценка на съответствието и съгласно чл. 11, ал. (6) от ЗНАООС се проведе заседание на Съвета по акредитация към Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА) на 19.12.2022г. в конферентната зала на агенцията. Заседанието имаше кворум, като бяха представени всички заинтересовани страни съгласно нормативната рамка и беше водено от Председателя на Съвета по акредитация – проф. д-р Вяра Пожидаева.

На заседанието бяха дискутирани редица въпроси, информация и казуси свързани с дейността на националния орган за акредитация, обсъди се и изпълнението на заложените цели и бюджета на агенцията за 2022г.. Представиха се належащи промени в BAS QR 8 (Ценоразпис на услугите, извършвани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация) с последна актуализация преди над 7 години, както и необходимост от промени в BAS QF 7.2.1 (Ценоразпис на възнагражденията на външните оценители, експерти и инспектори по ДПЛ към ИА БСА). Предложените промени включват актуализиране на размера на въведените такси за акредитация и съответните възнаграждения на външни оценители, експерти и инспектори със средния темп на годишна инфлация, отчетен за последните 12 месеца - към края на м. Ноември 2022г. въз основа на публикувани данни от Националния статистически институт.

След проведената дискусия се гласува и приеха актуализация на нормативната рамка BAS QR 8 и BAS QF 7.2.1 с предложените промени, като ценоразписа на ИА БСА влиза в сила от 01.01.2023г.

За повече информация –

BAS QR 8 - Ценоразпис на услугите, извършвани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация.