ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ И КАНДИДАТИТЕ ЗА НОТИФИКАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И РЕГЛАМЕНТИ

Публикувана е нова ревизия на документ ЕА-2/17 EA „Акредитация за целите на нотификация“, който е задължителен за прилагане от органите по акредитация

Публикувана е нова ревизия на документ ЕА-2/17 EA „Акредитация за целите на нотификация“, който е задължителен за прилагане от органите по акредитация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 14 април 2020г. е утвърдена и публикувана на уеб страницата на Европейската организация за акредитация (ЕА) https://european-accreditation.org новата ревизия 04 на документ ЕА-2/17 EA Document on Accreditation for Notification Purposes (Акредитация за целите на нотификация“, с категория задължителен за прилагане от Органите по акредитация. Документът на английски език можете да изтеглите от ТУК.

В документа е определен период за преход за органите за акредитация - 1 (една) година от датата на публикуване на документа до 14.04.2021г., а за акредитираните за целите на нотификация ООС – 3 (три) години – до 14.04.2023г.

ИА БСА извършва оценки за доказване на компетентност и проверява изискванията към нотифицираните лица, съгласно Решение 768/2008 и европейски Директиви/Регламенти, за които е упълномощена от съответния Компетентен орган в Република България.

В посочените по-горе случаи ИА БСА ще прилага изискванията на EA-2/17:2020 след 14.04.2021г., като:

-      ще приема заявления за предоставяне на акредитация за модулите/процедурите за оценяване на съответствието по предпочитания стандарт за акредитация, посочен в Таблица 1 и Таблица 2 на ръководството.

Забележка: За някои ООС може да се наложи промяна на стандарта, по който вече са акредитирани.

-      при извършване на оценки на нотифицираните  органи и кандидатите за нотификация, ИА БСА ще прилага подхода 1+ в ръководство ЕA-2/17:2020 Приложение B.

Например:

Орган за сертификация на продукти, който използва неакредитирани лаборатории или извършва изпитвания сам в процеса на сертификация, в обхвата на предоставената акредитация по БДС  EN ISO/IEC 17065:2012, ще бъде оценяван от ИА БСА за изпълнение на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и допълнително за изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2017 за извършваните изпитвания.

ИА БСА е разработила Инструкция за акредитация за целите на нотификация BAS QI 2.3, която можете да изтеглите от ТУК.

В случай, че нотифицираните  органи и кандидатите за нотификация не изпълнят изискванията на ЕА-2/17 и Инструкция BAS QI 2.3 след 14.04.2023г., ИА БСА ще предприеме действия за ограничаване на обхвата на акредитация по отношение на модулите/процедурите за оценяване на съответствието, за които не е спазено изискването за акредитация по предпочитания стандарт и не е доказано съответствие с допълнителните изисквания, ако има такива.