ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

В интернет страницата на ИА БСА е публикувана инструкция BAS QI 24 „Инструкция за формулиране на обхват на акредитация на лаборатории извършващи калибриране"

В интернет страницата на ИА БСА е публикувана инструкция BAS QI 24 „Инструкция за формулиране на обхват на акредитация на лаборатории извършващи калибриране"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В интернет страницата на ИА БСА, в рубриката „Основни правила и процедури“ е публикувана инструкция BAS QI 24 „Инструкция за формулиране на обхват на акредитация на лаборатории извършващи калибриране“.

Инструкция BAS QI 24 определя правила за формулиране на обхвата на акредитация на лабораториите, извършващи калибриране (лаборатории за калибриране и лаборатории за изпитване, извършващи вътрешно калибриране) и дава указания за формата, съдържанието и начина на представяне на информацията в приложенията към процедура BAS QR 2 „Процедура за акредитация“. Инструкцията дава възможност за осъществяване на съпоставимост на обхватите на акредитация в областта на калибрирането и намалява риска от неразбиране и неправилно тълкуване от страна на клиентите на лабораториите.

Изискванията за формулиране на обхвата на акредитация са в съответствие с международните стандарти и указанията на националните и международни организации в областта на метрологията и не дава ограничение или допълнение на изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 или другите приложими в процеса на акредитация документи.

Инструкция BAS QI 24 е предназначен за ползване от всички заинтересовани страни.