ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Изтече крайният срок за преход от акредитация, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2005 (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) към акредитация, съгласно ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018)

Изтече крайният срок за преход от акредитация, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2005 (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) към акредитация, съгласно ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Крайният срок за преход от акредитация, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2005 (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) към акредитация, съгласно ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) изтича на 1 юни 2021г.

Съгласно предварително обявената политика за преход на EA и ILAC, както и подхода за преход на ИА БСА, краят на преходния период към новия стандарт първоначално беше обявен за 30 ноември 2020г. В последствие поради глобалното въздействие на пандемията от коронавирус крайният срок беше удължен до 1 юни 2021г.

В рамките на определения преходен период акредитираните лаборатории за изпитване и калибриране извършиха съответните промени за да приведат своята дейност в съответствие с ново издание на стандарта ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018).

След изтичането на преходния период, считано от 01 юни 2021г. акредитациите по ISO/IEC 17025:2005 (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) престават да бъдат валидни, независимо от датата на валидност посочена в сертификата за акредитация.

След 1 юни 2021г. ще бъдат валидни само сертификатите за акредитация, издадени в съответствие с изискванията на EN ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018).

ИА БСА отчита успешно завършване на прехода в рамките на регламентирания срок. Всички акредитирани от ИА БСА лаборатории успешно са осъществили прехода към новата версия на стандарта.