ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ИЗПИТВАНИЯ ПО OIE – OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES - MANUAL OF DIAGNОSTIC TESTS AND VACCINES FOR TERRESTRIAL ANIMALS

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват изпитвания по OIE – Office International des Epizooties - Manual of Diagnоstic Tests and Vaccines for terrestrial animals, относно замяната с WOAH - World Organisation for Animal Health - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, twelfth edition 2023, Updated 20/10/2023.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

Уведомяваме ви, че на 89-та Генерална сесия през май 2022 г., общото събрание на делегатите прие Резолюция № 10, според която, досегашната организация Office International des Epizooties (OIE) ще бъде заменена с World Organisation for Animal Health (WOAH). Като част от преобразуването на организацията, се променя и акронима, който ще бъде използван - WOAH (World Organisation for Animal Health), вместо досегашния OIE (Office International des Epizooties), което ще бъде приложимо за бъдещите издания на ръководството за сухоземните животни.

Акредитираните ООС с предоставен обхват на акредитация по OIE – Office International des Epizooties - Manual of Diagnоstic Tests and Vaccines for terrestrial animals могат да се позовават на WOAH - World Organisation for Animal Health - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, twelfth edition 2023, Updated 20/10/2023..

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, приложение към него, като отменения OIE – Office International des Epizooties - Manual of Diagnоstic Tests and Vaccines for terrestrial animals се замени с актуалния действащ WOAH - World Organisation for Animal Health - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, twelfth edition 2023, Updated 20/10/2023, като това да не се счита за разширяване на обхвата на акредитация.

За процедури, по които предстои вземане на решение на етап след проведена оценка на място, акредитираните ООС е необходимо да предоставят информация пред ИА БСА по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.

Официалното становище на МЗХГ - БАБХ, (представено с писмо изх. № ЛК-85/15.11.2023г., вх. № 18/029-1/Е/20.11.2023г.) е, че са извършени незначителни промени в следните раздели, отнасящи се до диагностичните изследвания за болести, за посочените в ръководството от 2023 г., методи за изследване:

-        3.1.1 Антракс;

-        3.1.18 Бяс;

-        3.2.2 Американски гнилец по пчелите;

-        3.2.3 Европейски гнилец по пчелите;

-        3.4.12 Заразен нодуларен дерматит по говедата.

Промените в горепосочените раздели не се отнасят до обхвата на действие и в принципа на провеждането на процедурата по изпитване, както и не се налага промяна в представяне на резултатите. Няма необходимост от използване на нови технически средства и апаратура, има осигурена проследимост и не е необходима допълнителна компетентност на персонала.

Освен промените в разделите, отнасящи се до болестите по животните, e направена цялостна ревизия на Раздел 1.1.6. Принципи и методи за валидиране на диагностичните анализи за инфекциозни заболявания. За първи път ревизирания текст е предложен за коментари през октомври 2022 г. Основните изменения включват: добавено е позоваване тестове за диагностика на място (POCTs) и виртуални биобанки предвид нарастващата им употреба и значение; подобрено е представянето на критериите за разработване и валидиране на анализите; добавена е таблица, в която са подчертани целите на изпитването и относителното значение на различните параметри на ефективността; включена е допълнителна стъпка за валидиране за POCT; включена е обобщена таблица за предизвикателствата и възможностите за валидиране на диагностичните тестове; добавени са нови раздели за нови технологии и заключения.