ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ШУМ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА ШУМ

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват контрол, съгласно НАРЕДБА № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, обн. ДВ БР. 58/2006

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  

Уведомяваме ви, че в Държавен вестник брой 100/30.11.2021Г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на наредба 6/2006. изменено е заглавието на наредбата - Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

ТКА Органи за контрол при ИА БСА е разгледал Наредбата и одобрил становище, съгласно което публикуваното изменение и допълнение на Наредба №6/2006 в ДВ, бр. 100/30.11.2021 г. не налага промени в метода за контрол, техническите средства, компетентността на персонала и системата за управление на органите.

Акредитираните Органи за контрол с предоставен обхват на акредитация с  Наредба №6/2006  могат да се позовават на Наредбата с последното й изменение и допълнение в  ДВ, бр. 100/30.11.2021 г. 

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, приложение към него на органите за контрол с предоставен фиксиран обхват на акредитация, като се замени наредбата с последното й изменение и допълнение.

За процедури, по които предстои вземане на решение на етап след проведена оценка, акредитираните ООС е необходимо да предоставят информация пред ИА БСА по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.

Информацията е публикувана и в раздел решения на ТКА.