ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ НА на ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват контрол, съгласно:

-         НАРЕДБА № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, изм. и доп. ДВ. бр.53 от 08.07.2022г.;

-         НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, изм. и доп. ДВ. бр.53 от 08.07.2022г.; 

-         НАРЕДБА № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти изм. и доп. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че в Държавен вестник брой 53 от 08.07.2022 г. са обнародвани Наредби за изменение и допълнение на Наредба №3 от 05.02.2007г. и на Наредба № 26 от 18.11.2008 г.

В Държавен вестник брой 64 от 09.08.2022г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 09.12.2008 г.

РГ към ТКА Органи за контрол при ИА БСА е разгледал Наредбите и одобрил становище, съгласно което публикуваните изменения и допълнения на Наредба №3/05.02.2007г., Наредба № 26/18.11.2008 г. ДВ. бр.53 от 08.07.2022г. и Наредба № 28 от 09.12.2008 г. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г. не налагат промени в методите за контрол, техническите средства, компетентността на персонала и системата за управление на органите.

Акредитираните Органи за контрол, които имат в обхвата на акредитация Наредба №3/05.02.2007г., Наредба № 26/18.11.2008 г. и Наредба № 28/09.12.2008г. могат да се позовават на Наредбите с последното им изменение и допълнение, тъй като това не променя условията, при които е предоставена акредитацията.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, приложение към него на органите за контрол с предоставен фиксиран обхват на акредитация, като се заменят наредбите с последното им изменение и допълнение.

Информацията е публикувана и в раздел решения на ТКА.