ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ИЗВЪРШВАЩИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАЗНИНИ В МЛЯКО

Важна информация за акредитираните органи за оценка на съответствието, които извършват изпитвания по ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“, относно предстояща замяна със стандарт ISO 19662:2018 “Мляко - Определяне на съдържанието на мазнини - Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber)“ и метод БДС ISO 19662:2019 „Мляко. Определяне на съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber) (ISO 19662:2018).“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

Уведомяваме ви, че ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“ е гласуван за отмяна на 09.10.2021г. и ще бъде заменен от ISO 19662:2018 “Мляко - Определяне на съдържанието на мазнини - Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber)“.

Акредитираните ООС с предоставен обхват на акредитация по ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“ могат да се позовават на стандарт БДС ISO 19662:2019 „Мляко. Определяне на съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber) (ISO 19662:2018)“ след отмяната на ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, приложение към него, като отменения ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“ се замени с актуалния действащ метод съгласно стандарт БДС ISO 19662:2019 „Мляко. Определяне на съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber) (ISO 19662:2018)“, като това да не се счита за разширяване на обхвата на акредитация.

За процедури, по които предстои вземане на решение на етап след проведена оценка на място, акредитираните ООС е необходимо да предоставят информация пред ИА БСА по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.

Официалното становище на МЗХГ - БАБХ, (представено с писмо изх. № ЛК-103/17.11.2021г., вх. № 18-062/Е/18.11.2021г.) е, че стандарт ISO 19662:2018 “Мляко - Определяне на съдържанието на мазнини - Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber)“ и стандарт БДС ISO 19662:2019 „Мляко. Определяне на съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber) (ISO 19662:2018).“ отговарят на изискванията на стандарт ISO 2446:2008 „Мляко – Определяне на съдържанието на мазнини“, тъй като не се променят принципите за провеждане на процедурата по изпитване, за осигуряване на проследимост, за представяне на резултатите от изпитването и за мерките за безопасност. Изискванията към техническите средства и процедурата за извършване на изпитването са идентични, което не налага допълнителна компетентност и /или обучение на персонала упълномощен да извършва изпитването.