ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ИЗПИТВАНИЯ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ИЗПИТВАНИЯ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ 

Относно: БДС EN 12697-9:2004 отменен без замяна, публикувано на дата 17.10.2022 г.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че БДС EN 12697-9:2004 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност“ е отменен без замяна на 17.10.2022 г.

При отмяна на стандарт, съдържащ метод за изпитване, лабораторията може да продължи да извършва съответните изпитвания, до вземане на решение за замяна на стандарта, евентуално създаване на разработен от лабораторията метод, или прилагане на друг стандартизиран метод, който се използва извън предвидената област на приложение. Всеки нов метод, различен от предоставения, се оценява от екип на ИА БСА.

При наличие на отменени от БИС, но незаменени стандарти, лабораторията продължава да ги прилага в обхвата на своята акредитация, маркирайки ги като “отменени, но незаменени по отношение на метода на изпитване” до вземане на решение от ИА БСА, относно статута им.

Официалното становище на МРРБ (вх. № 18-015-1/Е/10.11.2022 г.) относно тази промяна е, че прилагането на БДС EN 12697-9:2004 е възможно при изпитване и приемане на завършени асфалтови пластове при изискване на контролните органи или възложителя до замяната на стандарта при публикуване на друг стандартизиран метод със същия обхват, или до въвеждане на изменения в нормативната база.

На основание гореизложеното акредитираните лаборатории с предоставен обхват на акредитация по БДС EN 12697-9:2004 могат да се позовават на стандарт БДС EN 12697-9:2004 като “Отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

При следващи планови оценки на място, ИА БСА ще преиздаде сертификата за акредитация и заповедта за акредитация, приложение към него, като отменения БДС EN 12697-9:2004 ще се означи като “Отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване“ и това няма да се счита за разширяване на обхвата на акредитация.

За процедури, по които предстои вземане на решение на етап след проведена оценка на място, акредитираните лаборатории, който не са предоставили информация пред ИА БСА, е необходимо да я предоставят по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.