ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ във  връзка с подхода на ИА БСА за провеждане на преход към ISO 50003:2021 от ISO 50003:2014

1.  Въведение

На страницата на Международната организация по стандартизация (ISO) май 2021 e публикуван стандарт ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems  (https://www.iso.org/standard/77575.html). Той отменя и заменя ISO 50003:2014.

Съгласно  IAF MD 24:2021 преходния период на ISO 50003:2021 е 30 месеца (1 и ½ година)

Необходимо е  органите за сертификация да въведат промените в системите си за управление и процесите си и да демонстрират съответствието си с изискванията за акредитация в указаните от IAF срокове.

С настоящата информация ИА БСА представя подход за оценка на промените, който ще използва, за да се даде възможност на всеки орган за сертификация извършващ сертификация на Системи за управление на енергия (СУЕ), да демонстрира съответствието си с изискванията на промените в ISO 50003:2021 в рамките на определеният от IAF срок.

 

2. Подход на ИА БСА за оценката на въвеждане на изискванията на ISO 50003:2021

2.1 Общи положения

След 28.02.2022г. ИА БСА ще приема заявления за акредитация, преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация на Органите за сертификация на системи за управление (ОССУ) за обхват  сертификация на СУЕ само в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1: 2015 и ISO 50003:2021.

Предоставените им сертификати за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 50003:2021 ще останат в сила до края на преходния период, но не по-късно от 30.11.2023г.

След 31.01.2022г. ИА БСА ще извършва оценки на ОССУ за обхват  сертификация на СУЕ само по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 50003:2021, като при желание от страна на органите за сертификация и при налични ресурси ще се провеждат и по рано оценки за установяване на съответствие с проментие.

След 30.11.2023г. ще бъдат валидни сертификати за акредитация издадени на ОССУ за обхват  сертификация на СУЕ само по БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 50003:2021.

 

2.2 Представяне на План за действия за въвеждане на промените на ISO 50003:2021  от органите за сертификация

От органите за сертификация се изисква да представят Анализ на промените и План за действия за преход най-малко два месеца преди тяхната оценка, съглано планираното в последния доклад от оценка BAS QF 2.9.5.4 (17021-1)_Sek F. Тази информация ще бъде използвана за планиране на оценката на промените.

Планът за действие трябва да демонстрира че органът по сертификация:

- е анализирал  и разбрал допълнителните изискванията на ISO 50003:2021  и е установил необходимостта и е извършил промени в документирана система за управление, структурата на органа, процеса на сертификация, схемите за сертификация и др.

- е определил изискванията относно компетентността на персонала, планирани са и са извършени обучения  и др.;

- е определил и предприел действията, за оценка на ефективното прилагане на всички промени, така че да съответства на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 50003:2021  (провеждане на вътрешни одити, преглед от ръководството и др.).

Планът трябва да съдържа график и срокове за провеждане на действията, съобразени с планираните оценки за надзор, преакредитация, извънредни оценки и отговорни лица.

2.3  Процесът на оценка на измененията ще включва следните етапи на оценка:

Оценка на Анализ на промените и План за действия за преход

При планиране и подготовка на офис оценка на ОССУ, Водещият оценител определен да извърши офис оценката ще направи преглед на Анализ на промените и План за действия за преход и съответната документация и документирани доказателства за прилагане на новите изисквания.

Офис оценка;

ИА БСА ще извършва оценка на промените по време на планова оценка (надзор или преакредитация), като се спазва реда на Процедурата за акредитация (BAS QR 2) и Инструкцията за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори (BAS QI 2), като е предвиди допълнително време за оценка на предприетите действия ( 1 човекоден).

При желание от страна на орган по сертификация и при наличие на възможност от страна на ИА БСА ще се провеждат и извънредни по ранни оценки за установяване на съответствие с промените въведени с ISO 50003:2021

Преиздаване на сертификати за акредитация

След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните на ОССУ за обхват  сертификация на СУЕ съответстват на изискванията за акредитация (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 50003:2021), ИА БСА ще преиздава сертификатите за акредитация с позоваване на изискванията на ISO 50003:2021 със срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация.

Сертификатите ще бъдат преиздавани само след привеждане на системата за управление на ОССУ за обхват  сертификация на СУЕ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 50003:2021 и при закрити несъответствия, установени по време на оценката за преход, в съответствие с т.4.3.5.2 от Процедурата за акредитация BAS QR 2.

Ако преди края на преходния период, ОССУ не е демострирал съответствие с изискванията, за обхват сертификация на СУЕ, съгласно изискванията за акредитация по ISO 50003:2021, агенцията ще констатира неизпълнение на изискванията и след края на преходния период (30.11.2023г.), ще отнеме предоставената акредитация на ОССУ за обхват  сертификация на СУЕ.