Важна информация относно акредитация на ООС за схемите на сертификация по стандартите на PEFC

Важна информация относно акредитация на ООС за схемите на сертификация по стандартите на PEFC

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ИА БСА, след заявено желание на ООС да бъдат акредитирани да извършват сертификация по стандартите на PEFC,  предприе действия съгласно изискванията на т. 4.1.2 на Процедура за Акредитация и по реда на  BAS QR 17 за осигуряване на необходимата компетентност и ресурси за извършване на акредитация на Органи за сертификация по стандартите на PEFC, в това число:

Схема за акредитация  съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 на Орган за сертификация на системи за управление – съгласно стандарт за Устойчиво управление на горите в България / Групова сертификация за устойчиво  управление на горите в България.

Схема  за акредитация  съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 на Орган за сертификация на продукти – Сертификация на гори в България / Сертификация по Верига за проследимост на горските продукти (СоС).

ИА БСА обявява, че след 15.09.2021г. ще приема заявления за акредитация на органи за сертификация да извършват сертификация по стандартите на PEFC.

Акредитацията по стандартите на PEFC е нова област на акредитация и трябва да се приложат процедури за първоначална акредитация или разширяване на акредитация в нова област на дейност. ИА БСА обръща внимание, че  е задължително да се извършат присъствена оценка на място и  присъствени наблюдения на дейността.

Предвид извънредни събития и  обстоятелства произтичащи от световната пандемия COVID-19, сроковете за  извършване на оценяване и акредитация по тези схеми на сертификация могат да имат отклонения от  определените в процедура за акредитация BAS QR 2, срокове.