Указания за прилагане т. 4.3.8 от BAS QR 2 за превод на издадени сертификати и заповеди на английски език

Разяснение за прилагане на т. 4.3.8 от процедурата за акредитация BAS QR 2 по отношение на превода на сертификата на английски език „До 1(един) месец от издаване/преиздаване на сертификата за акредитация, ООС е длъжен да представи в ИА БСА превод на сертификата и приложението към него на английски език, извършен от сертифициран регистриран преводач за издаване от ИА БСА на сертификата и приложението към него на английски език".


Когато има преиздаване на сертификат и промените са незначителни, може да се представя предходния превод от сертифициран регистриран преводач, като се нанесат промените и се обозначат по подходящ начин.


За разширяване на обхвата на акредитация в нова област на акредитация или нов/и офиси е необходимо да се представя превод от регистриран преводач.


Разяснение за прилагане на т. 4.3.8 от процедурата за акредитация BAS QR 2 по отношение на превода на сертификата на английски език „До 1(един) месец от издаване/преиздаване на сертификата за акредитация, ООС е длъжен да представи в ИА БСА превод на сертификата и приложението към него на английски език, извършен от сертифициран регистриран преводач за издаване от ИА БСА на сертификата и приложението към него на английски език".
Когато има преиздаване на сертификат и промените са незначителни, може да се представя предходния превод от сертифициран регистриран преводач, като се нанесат промените и се обозначат по подходящ начин.
За разширяване на обхвата на акредитация в нова област на акредитация или нов/и офиси е необходимо да се представя превод от регистриран преводач.