Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс „Старши инспектор“ (организатор–логистик)– 2 щ. бр., в отдел „АОСОК“, дирекция "АООС"

                                                                       СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши инспектор“ (организатор–логистик)– 2 щ. бр., в отдел „Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол“, дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация 

Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед688/09.09.2021 г. на Изпълнителния директора на  ИА БСА,допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Елизабет Валериева Иванчева

2. Петър Павлов Петров

3. Димитър Иванов Димитров

4. Румяна Петрова Митева

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 29.09.2021 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 7.

С успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 29.09.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, на адрес гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52 А, ет. 7.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура следва да се спазват всички приложими в случая мерки, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Изпълнителния директор на ИА БСА, министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.                                                        

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да ползват при подготовката за конкурса:

  1. Закон за държавния служител;
  1. Закон за администрацията;
  2. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;
  3. Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;
  4. Процедура за акредитация - BAS QR 2
  5. Процедури и правила на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно чл. 18, ал. 2 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;

Подписи на членовете на конкурсната комисия:               

ПРЕДСЕДАТEЛ: 

Тодор Гунчев – главен секретар на ИА БСА

                                                         

ЧЛЕНОВЕ:

1. Марина Георгиева - директор на дирекция „АООС“

2. Данка Господинова – началник отдел „АОСОК“

3. Славина Анастасова – адвокат от САК

4. Анна Йорданова главен експерт по ЧР, дирекция „АПФСО“