Публична лекция пред студенти по медицина на тема акредитация

На 14.02.2023 г. в семинарната зала на Катедрата по клинична лаборатория на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ – гр. София, инж. Ирена Бориславова, Изпълнителен директор на Българска служба за акредитация изнесе лекция на тема: „Ролята на акредитацията при прилагането на цел 3 за устойчиво развитие на ООН „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст““.

Акценти от лекцията на инж. Бориславова:

„Успешното предоставяне на здравни и социални грижи е едно от най-големите предизвикателства днес. Секторът на здравеопазването и социалните грижи се стреми и полага усилия да постигне баланс между качество, икономически, социални и екологични нужди. Целта е да се осигури достоверност на предоставянето на компетентно обслужване на пациенти, семейства, регулатори и членове на комисии.“

Изпълнителния директор на БСА изясни, че Акредитацията в сектора на здравните и социалните грижи поддържа увереност и е инструмент за доставчиците на здравни и социални грижи. Този „инструмент“ служи за доказателство, че е извършен щателен контрол и осигурява предоставяне на пациентите постоянни и висококачествени услуги от компетентен персонал, работещ в безопасна среда.

Г-жа Бориславова изясни също така, че основната цел на акредитацията в областта на здравеопазването и социалните грижи е да се гарантира, че потребителите на услугите получават постоянно високо ниво на обслужване, в основата на което са качествените резултати за пациентите.

В лекцията беше включена и презентация на г-жа Миглена Генкова, Началник отдел Акредитация на лаборатории в БСА. Тя представи основните промени в четвъртата версия на стандарт ISO 15189:2022 „Медицински лаборатории - Изисквания за качество и компетентност“, като застъпи основни понятия:

„Медицинската лаборатория е организация, която изследва материали, извлечени от човешкото тяло, с цел предоставяне на информация за диагностика, наблюдение, управление, превенция и лечение на заболяване или оценка на здравето.

Целите  на ISO 15189:2022 са:

     Да насърчи благосъстоянието на пациентите и удовлетворението на потребителите на лабораторните услуги чрез доверие в качеството и компетентността на медицинските лаборатории.

     Съдържа изисквания към медицинските лаборатории да планират и изпълняват действия за справяне с рисковете и възможностите с цел подобряване. Ползите от този подход включват: повишаване на ефективността на системата за управление, намаляване на вероятността от невалидни резултати и потенциалната грешка.

     Лабораториите, акредитирани по ISO 15189, са официално признати за компетентентни. Съответствието с ISO 15189 помага на лабораториите, за да се определи дали те изпълняват своите дейности и работят правилно и според съответните стандарти и им предоставя еталон за поддържане на тази компетентност. Съответствието с ISO 15189 е ефективен маркетингов инструмент за медицински и клинични лаборатории и паспорт за подаване на оферти изпълнители, които изискват изследвания от независима лаборатория.“

Отчитайки успеха от проведената лекция и изразения интерес, ИА БСА разработва програма за провеждане на курсове за обучение по основните стандарти, по акредитирания обхват и основни схеми в областта на акредитацията и оценката на съответствие. Първото обучение е планирано в областта на „Акредитацията на медицински лаборатории по ISO 15189:2022“, като предстои детайлна информация за него да се публикува на сайта на агенцията.