ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ИА БСА и ИАОС НА 17.03.2022

На 17.03.2022 беше проведена работна среща за обмен на информация между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и Изпълнителна агенция по околна среда, в която взеха участие представители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на околната среда и водите и акредитирани верификационни органи опериращи на територията на Република България.

Събитието бе проведено в обучителния център на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.1. Срещата бе открита от инж. Ирена Бориславова, Изпълнителен директор на ИА БСА и инж. Росица Карамфилова, Изпълнителен директор на  Изпълнителна агенция по околна среда.

Представи се актуална информация и се обсъдиха следните теми:

1.Изисквания в законодателството и приложими правила и ръководства

2.Изисквания за акредитация съгласно приложимата международна регулация и действащите правила и процедури на ИА БСА.

3.Обмен на информация между компетентния орган и Националния орган по акредитация, съгласно изискванията на чл.73 от Регламент (ЕС) № 2018/2067 – представители на МОСВ, ИАОС и ИА БСА.

4.Задължения на вписаните в регистъра на ИАОС верификационни органи, опериращи на територията на Р. България.

Представената информация и проведената  дискусия допринесоха за постигането на устойчивост на дейността и изпълнение на поетите задължения по международната и националната нормативна рамка в областта на опазване на околната среда.