ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ИА БСА И ДИРЕКЦИЯ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО“ В МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На 19.01.2023г. в заседателната зала на ИА БСА на бул. “Д-р -Г.М Димитров“№ 52А, ет.7. беше проведена работна среща за обмен на информация между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и Дирекция „Биологично земеделие“ в Министерство на земеделието.

С оглед подпомагане на действията на Министерството на земеделието, като компетентен орган за провеждане на политиката на Европейския съюз и националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола, на срещата беше представена актуална информация и се обсъдиха следните теми:

  • Изисквания в законодателството и приложими правила и ръководства
  • Изисквания за акредитация съгласно приложимата регулаторна рамка и действащите правила и процедури на ИА БСА.
  • Обмен на информация между ИА БСА и Дирекция „Биологично производство“.
  • Съвместно провеждане на оценки на органи за контрол и сертификация на биологично производство с цел хармонизиране на подходите при оценяване на органи за контрол и сертификация, кандидати за получаване на разрешение по чл.19 от ЗПООПЗПЕС, като Министерството на земеделието в допълнение като компетентен орган извършва при необходимост допълнителни проверки при контролиращи лица и техни оператори.
  • Процедурата по издаване на временни разрешителни на контролиращите лица, които са в процедура за преакредитация.

Представената информация и проведената  дискусия допринесоха за постигането на устойчивост на дейността и изпълнение на поетите задължения по приложимата регулаторна рамка и планиране на по-нататъшните действия за разработване на правила за съвместно провеждане на оценки на органи за контрол и сертификация на биологично производство.