ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ИА БСА и БАБХ НА 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. беше проведена работна среща за обмен на информация между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в която взеха участие представители на двете агенции.

Събитието бе проведено в офиса на ИА БСА на бул. “Д-р Г.М Димитров“ № 52А, ет.7. Срещата бе открита от инж. Ирена Бориславова, Изпълнителен директор на ИА БСА и проф. Христо Даскалов, Изпълнителен директор на БАБХ.

Представи се актуална информация и се обсъдиха следните теми:

  1. Обмен на информация между ИА БСА и БАБХ.
  2. Предстоящи изменения в международна нормативна рамка, национално законодателство и приложими правила и ръководства.
  3. Задължения на вписаните в регистъра на БАБХ лаборатории, определени да извършват официален контрол.
  4. Предстоящи дейности на DG(SANTE) през 2022 г., свързани с акредитирани от ИА БСА лаборатории за изпитване.

Представената информация и проведената  дискусия допринесоха за постигането на устойчивост на дейността и изпълнение на поетите задължения по международната и националната нормативна рамка в областта на безопасността на храните и предприемане на последващи действия като следва:

  1. Подписване на Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и Българска агенция по безопасност на храните в срок до 30.04.2022 г.
  2. Изготвяне на процедура за съвместни оценки на лаборатории, които кандидатстват да бъдат включени в списъка на одобрени лаборатории за целите на официалния контрол.
  3. Организиране на информационна среща на 13.05.2022 г. за представяне на процедурата пред заинтересованите страни и потребителите на услугите по акредитация.