ПРОМЕНЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ИА „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считано от 1 януари 2024г. влизат в сила следните документи от системата на ИА "Българска служба за акредитация":

  • Нова ревизия на BAS QR 2 „Процедура за акредитация на ИА БСА“, версия 8, ревизия 2;
  • Приложение 3 към  т. 3.1 Критерии за акредитация от Процедура за акредитация на  BAS QR 2

  • Нова ревизия на BAS QR 10 Правила за работа на Съвета по акредитация, Версия 6, ревизия 2;
  • Нова ревизия на BAS QR 8 „Ценоразпис на услугите извършвани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“, версия 8,ревизия 1;
Документите са публикувани в раздел Основни правила и процедури, както и в раздел Цени, където можете да видите новия BAS QR 8Ценоразпис на услугите извършвани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация