Програма на Международна конференция „Акредитация в условията на криза“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На Вашето внимание Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) предоставя програмата на двудневната международна конференция на тема „Акредитация в условията на криза“.

Събитието ще се състои на 02-03 декември 2021 г. в гр. София, Хотел „Холидей Инн София, ет.2 зала „Витоша 2”.

Събитието е част от проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Главна цел на проекта е повишаване на информираността за ползите от акредитация и поддържане квалификацията на лицата, участващи в процеса по акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация.


Програма на Международна конференция „Акредитация в условията на криза“