Положителен резултат от Партньорската оценка на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

В изпълнение на залегналите изисквания на Регламент (ЕО) №765/2008 и приложимата регулаторна рамка в областта на акредитацията, за потвърждаване на действащото Многостранно споразумение като база за дейността по оценка на съответствието, беше проведена регулярна партньорска оценка на ИА БСА в две последователни части в периодите 28.06 – 02.07.2021г. и 18.10 – 22.10.2021г. Общо в двете части на оценката участваха 11 представители от 10 различни национални органи по акредитация, определени да представляват Европейската организация за акредитация и да оценят съответствието на системата за акредитация на Р. България с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 17011 и Европейския регламент (ЕО) №765/2008.

На 22 септември 2022 EA MAC потвърди, че ИА БСА остава страна, подписала EA MLA в областите на калибриране (ISO/IEC 17025), изпитване (ISO/IEC 17025), включително медицински лаборатории (ISO 15189), контрол (ISO/IEC 17020) , Сертифициране на лица (ISO/IEC 17024), Сертифициране на продукти (ISO/IEC 17065), Сертифициране на системи за управление (ISO/IEC 17021-1) и Валидация и верификация (ISO 14065).

Акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието, могат да продължат да потвърждават надеждността на своите дейности за оценка на съответствието пред своите национални и международни клиенти.