ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА НА 28 ОКТОМВРИ 2021г.- гр. София

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 28 октомври 2021 г. (четвъртък) с начало: 11:00 часа в сградата на ИА БСА (адрес: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, Обучителен център, ет. 1),

На събитието на ще бъде предоставена актуална информация по следните теми:

1. Акредитация в условията на извънредни събития и обстоятелства

2. Онлайн кандидатстване за акредитация

3. Разширяване на обхвата на акредитация по смисъла на т. 7.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА, BAS QR 2

4. Предоставяне на гъвкав обхват на акредитация

Важно! Във връзка със спазване на Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването т.31 б за събитието ще бъде създадена необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

-         са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

-         представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Броят на участниците ще бъде ограничен, съобразно капацитета на залата до 30 човека.

Моля да заявите предварително участието си в информационното събитие на e-mail: project_opic@nab-bas.bg до 16:00 ч. на 26 октомври 2021г. (вторник), като попълните приложената Заявка за участие.

Всеки участник потвърдил участие и включен в списъка за информационното събитие, до запълване на максималния брой от 30 участници ще бъде уведомен по е-мейл.

Желаещите, които не са получили потвърждаващ е-мейл, няма да бъдат допуснати на събитието и ще бъдат уведомени за провеждане на следващо информационно събитие по същите теми.

Въпроси, свързани с темите на информационното събитие могат да бъдат изпращани и предварително на e-mail: project_opic@nab-bas.bg, като при запитвания за конкретни казуси те следва да се изпратят заедно със подадената заявка в срок с цел проверка и подготвяне на необходимата информация.

Важно! Ще бъдат осигурени и спазвани всички противоепидемични мерки относно провеждане на събития на закрито. При влизане в залата на събитието всеки участник трябва да удостовери заявените от него обстоятелства относно статуса със съответния вид документ.

За повече информация:

Даниела Михайлова – главен експерт, ИА БСА

Тел: 0888214167, e-mail: project_opic@nab-bas.bg

ПРОГРАМА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ - 28.10.2021 г.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ - 28.10.2021 г.

Специализираното информационно събитие се организира по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Главна цел е повишаване на информираността за ползите от акредитация и поддържане квалификацията на лицата, участващи в процеса по акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация.