Покана за специализирано информационно събитие на на 11 октомври 2021 г.

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на специализирано информационно събитие, което се организира от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), на 11 октомври 2021 г. (понеделник) с начало: 11:00 часа в хотел „БУРГАС“, град Бургас (адрес: град Бургас, ул. „Хан Крум“ №5).

На събитието на ще бъде предоставена актуална информация по следните теми:

1. Акредитация в условията на извънредни събития и обстоятелства

2. Онлайн кандидатстване за акредитация

3. Разширяване на обхвата на акредитация по смисъла на т. 7.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА, BAS QR 2

4. Предоставяне на гъвкав обхват на акредитация

В информационното събитие участие ще вземат представители на ръководството на ИА БСА.

Важно! Във връзка със спазване на Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, броят на участниците ще бъде ограничен до 30 човека.

Моля да заявите предварително участието си в информационното събитие на e-mail: project_opic@nab-bas.bg до 12:00 ч. на 7 октомври 2021г. (четвъртък).

Всеки участник потвърдил участие и включен в списъка за информационното събитие, до изчерпване на квотата от 30 участника, ще бъде уведомен по е-мейл.

Желаещите, които не са получили потвърждаващ е-мейл, няма да бъдат допуснати на събитието и ще бъдат уведомени за провеждане на следващо информационно събитие по същите теми.

Въпроси, свързани с темата на информационното събитие могат да бъдат изпращани и предварително на e-mail: project_opic@nab-bas.bg.

Специализираното информационно събитие се организира по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Главна цел е повишаване на информираността за ползите от акредитация и поддържане квалификацията на лицата, участващи в процеса по акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация.

Важно! Ще бъдат осигурени и спазвани всички противоепидемични мерки относно провеждане на събития на закрито.

За повече информация:

Даниела Михайлова – главен експерт, ИА БСА

Тел: 0888214167, e-mail: project_opic@nab-bas.bg

ПРОГРАМА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ