ПОКАНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ТКА „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ДОБРА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА И ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ”

На основание т. 2.4 от Правила за работа на Техническите комитети по акредитация BAS QR 6, ИА БСА обявява две свободни места в ТКА „Медицински лаборатории, добра лабораторна практика и изпитвания за пригодност”

На основание т. 2.4 от Правила за работа на Техническите комитети по акредитация BAS QR 6, ИА БСА обявява две свободни места в ТКА „Медицински лаборатории, добра лабораторна практика и изпитвания за пригодност”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание т. 2.4 от Правила за работа на Техническите комитети по акредитация, BAS QR 6 и в съответствие с утвърдената численост в ТКА „Медицински лаборатории, добра лабораторна практика и изпитвания за пригодност” (ТКА), Ви уведомяваме, че са налични вакантни места за членове на ТКА от квотата на:

  • Държавни институции.

Допълнителна информация, относно функциите на ИА БСА може да получите от интернет–страницата ни на адрес: www.nab-bas.bg в рубрика Национално законодателство.

Правилата за работа на Техническите комитети по акредитация към Изпълнителния директор на ИА Българска служба за акредитация (BAS QR 6) може да намерите в рубрика „Основни правила и процедури”.

Информираме Ви, че всеки специалист, отговарящ на изискванията на т. 2.2 и т. 5.1 от  BAS QR 6 може да заяви участие като представител на някоя от заинтересованите страни на ТКА като изложи мотивите си за участие и изпрати подробни данни за своята компетентност и автобиография.

Подадените заявления ще бъдат  разгледани от ТКА и след положително решение за приемане на новия член, предложението се предоставя за утвърждаване на Изпълнителен директор на ИА БСА, който може мотивирано да отхвърли кандидатурата.  

Заявления за членство в ТКА „Медицински лаборатории, добра лабораторна практика и изпитвания за пригодност” може да изпратите на Секретаря на ТКА, Миглена Генкова на адрес:

1797 София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, факс: +359 2 873 5303

e-mail: office@nab-bas.bg.