ПОКАНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ“

На основание т. 2.4 от Правила за работа на Техническите комитети по акредитация BAS QR 6, ИА БСА обявява три свободни места в ТКА „Лаборатории за изпитване“


 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание т. 2.4 от Правила за работа на Техническите комитети по акредитация, BAS QR 6 и в съответствие с утвърдената численост в ТКА „Лаборатории за изпитване“, Ви уведомяваме, че са налични свободни места за членове на ТКА от квотата на:


  • ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ (държавни регулаторни органи - 1 бр.)
  • КЛИЕНТИ (акредитирани ООС или кандидати за  акредитация, производители, потребители- 1. бр.)
  • ЕКСПЕРТИ (от научни и специализирани институти, висши учебни заведения и др.- 1 бр.)


Допълнителна информация, относно функциите на ИА БСА може да получите от интернет–страницата ни на адрес: www.nab-bas.bg в рубрика Национално законодателство.

Правилата за работа на Техническите комитети по акредитация към Изпълнителния директор на ИА Българска служба за акредитация (BAS QR 6) може да намерите в рубрика „Основни правила и процедури”.

Информираме Ви, че всеки кандидат, отговарящ на изискванията на т. 2.2 и т. 5.1 от  BAS QR 6 може да заяви участие като представител на някоя от заинтересованите страни на ТКА „Лаборатории за изпитване“ като изложи мотивите си за участие и изпрати подробни данни за своята компетентност и автобиография.

Подадените заявления ще бъдат  разгледани от ТКА „Лаборатории за изпитване“ и след положително решение за приемане на новия член, предложението се предоставя за утвърждаване на Изпълнителен директор на ИА БСА, който може мотивирано да отхвърли кандидатурата. 


Заявления за членство в ТКА „Лаборатории за изпитване“ може да изпратите на Секретаря на ТКА, инж. Стефан Янев на адрес:

1797 София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, факс: +359 2 873 5303

e-mail: office@nab-bas.bg.