На 18.04.2024 г. по време на закритото заседание на Форума на акредитиращите и лицензиращи органи беше одобрен доклада от партньорската оценка на ИА  БСА в областта на акредитация на проверяващи по околна среда

На 18.04.2024 г. по време на закритото заседание на Форума на акредитиращите и лицензиращи органи беше одобрен доклада от партньорската оценка на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в областта на акредитация на проверяващи по околна среда и за надзора върху дейностите, извършвани от проверяващи по околна среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009


ИА БСА в качеството си на Национален орган по акредитация на Република България, който е отговорен за акредитацията на проверяващи по околна среда(ПОС) и за надзора върху дейностите, извършвани от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседанията на Форум на акредитиращите и лицензиращи органи
(FALB) и беше обект на партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда на 20.11.2023 г. и дистанционна оценка на 11.01.2024 г. чрез преглед на документи и интервюта с ръководството и персонала.

          Окончателният доклад от партньорската оценка беше представен на ИА БСА в края на месец март 2024 г. В заключението на доклада беше потвърдено, че Агенцията разполага с документирана система, способна да управлява компетентна и надеждна услуга за акредитация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009.

          На 18.04.2024 г. по време на закритото заседание на  FALB, беше проведено обсъждане на доклада на ИА БСА и единодушно беше одобрен. Това е поредното признание на професионалната дейност на националния орган по акредитация, и потвърждаване  за наличието на ефективна и отговаряща на международните изисквания устойчива система за управление със компетентен експертен персонал и ръководство.
31.05.2024г.