Набиране на външни технически експерти/оценители с компетентност по прилагане на ISO 37001:2016

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с разработване на схема на акредитация на органи за оценяване на съответствието да извършват сертификация по изискванията на ISO 37001:2016, ИА БСА набира външни технически експерти/оценители с компетентност по прилагане на този стандарт. Техническите оценители/експерти ще участват в оценките за акредитация на органи по сертификация на системи за управление (ОССУ), които са заявили или са акредитирани да извършват сертификация по ISO 37001:2016.

Кандидатите за технически експерти/оценители на ИА БСА е необходимо да  представят в ИА БСА попълнени BAS QF 7.1 Формуляр за кандидатстване за оценител/експерт в картотеката на ИА "БСА"  и документи и записи за доказване на компетентността, като Автобиография, документи от образование, обучение и др.

Оценяването  и последващо обучение на кандидатите за оценители става по реда на Процедура BAS QR 7, която  можете да намерите на интернет страницата на ИА БСА.

За повече информация можете да се обръщате към Марина Георгиева – схемен мениджър органи за сертификация на системи за управление.

Документите за кандидатстване за външни технически експерти/технически оценители можете да изпращате на

Адрес: 1797 София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, ет. 7,

e-mail: office@nab-bas.bg