Многостранното споразумение за признаване (MLA), подписано от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация с Международния акредитационен форум (IAF), е разширено, за да включва обхвати на валидиране и верификация

В този контекст споразумението IAF MLA на ИА БСА с IAF беше актуализирано, за да включва стандарта ISO/IEC 17029, стандартите ISO 14065 / ISO 14066 / ISO 14064-3 и стандартите ISO 14064-1, ISO 14064-2. Очаква се дейностите по акредитация, които ще се извършват в тези области, да имат значителен принос за точното измерване и намаляване на емисиите на парникови газове у нас и следователно за борбата с климатичната криза.

Дейностите на ИА БСА по стандарта ISO/IEC 17029 бяха добавени към обхвата на Споразумението за многостранно признаване на Европейската организация за  акредитация (EA MLA) на 23 декември 2022 г. и ИА БСА стана един от първите органи по акредитация в Европа, включили този стандарт в обхвата на EA MLA