Меморандум за сътрудничество между ИА БСА и ДАМТН

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор сключиха Меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (ИА БСА) инж. Ирена Бориславова и Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Евгени Симеонов  сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство. Целта на меморандума е повишаване на ефективността при изпълнение на определените им функции и задачи в националната нормативна уредба и правото на Европейския съюз (ЕС).

С меморандума, страните декларират желание и готовност да обединят усилия и да координират действията си за осигуряване на качеството и компетентността на кандидатите за оправомощаване и нотификация, на контрола и надзор на дейността на органите, оправомощени и/или нотифицирани от Република България пред Европейската комисия и държавите – членки на ЕС. За осигуряване и поддържане на необходимата компетентност за изпълнение на дейността си ИА БСА и ДАМТН разработват програма за обучение на експерти, и изготвят ежегодни планове за изпълнение. Подписването на меморандума се състоя на 20.01.2023 г. в заседателната зала на ДАМТН.