Конкурс за "Старши инспектор" - (организатор-логистик и отговорник за картотека ИА БСА) – 1 щатна бройка, отдел "АЛ", дирекция „АООС”

"Старши инспектор" - (организатор-логистик и отговорник за картотека ИА БСА) – 1 щатна бройка, отдел "Акредитация на лаборатории", дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието”

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор" - (организатор-логистик и отговорник за картотека ИА БСА) – 1 щатна бройка, отдел "Акредитация на лаборатории", дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието” при следните условия:

І. Описание на длъжността:

Длъжността ”Старши инспектор” (организатор-логистик и отговорник за картотека ИА БСА) е свързана с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България  или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристрастност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.

Поддържа картотеката на водещи/технически оценители,технически експерти, свързани с дейността на отдел АЛ.

Актуализира/поддържа вътрешна информационна система на ИА БСА и за публични регистри, поддържани съгласно изискванията на ЗНАООС.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ / BAS QR 14/.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

             1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

             2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

             3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър”
 • Професионален опит: не по-малко от 2 години, съгласно КДА и/или ранг ІV младши

2. Специфични изисквания, предвидени в нормативен акт – няма.

3. Допълнителни изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика и в Процедура за компетентност на водещи оценители, оценители и експерти – BAS QR 7:

 • Изисквана професионална област на висше образование: Технически науки, социални и стапански науки (обществени комуникации и информационни науки, икономика); природни науки (физика, химия, биология); аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване (медицина, фармация, обществено здраве), математика и информатика.
 • Най-малко 4 (четири) години професионален опит, като 2 (две) от тях в област на оценяване на съответствието (лаборатории за изпитване, калибриране; медицински лаборатории; изпитвания за пригодност; сертификация на системи за управление, на продукти, на лица; контрол; верфикационни органи; като и внедряване и/или управление на системи за управление на качеството, околната среда, безопастност на храните, здравословни и безопастни условия на труд и сигурността на информацията). 
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 • Компютърни умения - MS Word, MS Excel.

 

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

  730,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти /регистърът поддържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 година/, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв);

 

 

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

   Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

   Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

3. Лице за контакти: Анна Йорданова, тел. 02/ 9766 413

 

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: http://www.nab-bas.bg

Краен срок за подаване на документи 07.09.2021 г. вкл.