Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и Български институт за стандартизация подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство

В офиса на ИА БСА е създаден Информационен център по стандартизация

В продължение на дългогодишното сътрудничеството между Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) и Българския институт за стандартизация (БИС) се подписа Меморандум за сътрудничество и партньорство и анекс към Меморандума - Споразумение за сътрудничество.

С цел ефективно изпълнение на определените  функции и задачи в националната нормативна уредба и правото на Европейския съюз (ЕС), ИА БСА и БИС се споразумяха да обединят своите усилия и да координират действията си за осигуряване на качеството и компетентността на кандидатите за оправомощаване и нотификация, на контрола и надзор на дейността на органите, оправомощени и/или нотифицирани от Република България пред Европейската комисия и държавите – членки на ЕС, за повишаване на информираността и ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество, осигуряването на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници, осигуряване на приоритетно въвеждане на българските, европейски и международни стандарти.

Предмета на Споразумението включва:

1.  Създаване, функциониране и поддържане на изнесен информационен център чрез съвместна информационна система за стандартизация в рамките на ИА БСА. Системата предлага контролиран безплатен достъп на служители, оценители и от ИА БСА до електронния фонд с пълните текстове на определени пакети български стандарти, посредством четене от екран.

2.  За ефикасното изпълнение на дейността и обезпечаване на нуждите на Информационни център се създава работна група от представители на ИА БСА и БИС, които да съставят пакетите от български стандарти.

3.  За ефективно обезпечаване на необходимата информираност и прилагане се разработват и организират съвместни прояви – експертни, браншови, регионални, национални и международни конференции, симпозиуми, семинари, обучения и др.

В офиса на ИА БСА е създаден Информационен център по стандартизация, който предлага безплатен достъп на служители на ИА БСА, външни водещи оценители, технически оценители и експерти към ИА БСА, потребители на услугите по акредитация, студенти от съвместната магистърска програма на ИА БСА с УНСС и др. заинтересовани лица до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти.

Ще продължи и традицията за участие на експерти от ИА БСА в ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, както и ново членство на ИА БСА в два нови технически комитета.                                                                                        31.05.2024 г.