Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и  Българска агенция по безопасност на храните сключиха Меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (ИА БСА) инж. Ирена Бориславова и Изпълнителният директор на  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Иван Шиков  сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство.

С меморандума страните декларират желание и готовност да обединят своите усилия и да координират действията си за осигуряването на качествена оценка на компетентността на кандидатите за акредитация за лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, както и по изпълнение на дейностите по други възложени задължения на страните при спазването на изискванията на Република България пред Европейската комисия (ЕК) и държавите-членки на ЕС.

Целта на меморандума е повишаване на ефективността при изпълнение на определените им функции и задачи в националната нормативна уредба и правото на Европейския съюз (ЕС). Подписването на меморандума се състоя на 25.01.2023 г. в офиса на ИА БСА