Изпълнителна Агенция “Българска служба за акредитация” беше домакин на 55-тата среща на Съвета на страните по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация (EA MAC).

Съветът за многостранни споразумения на EA (MAC) проведе своята 50-та среща на 24-25 април 2024 г. в София, България. Шестдесет и трима участници от 43 национални органи по акредитация и представителят на Консултативния съвет на EA присъстваха на срещата на EA MAC. Съветът за многостранни споразумения управлява процеса на партньорските оценки и взема решение относно статута на EA MLA наНационалните органи по акредитация.

По време на срещата:

  • беше взето решение относно статута на Националните органи по акредитация;

  • беше одобрен Плана за МАС за прилагане на чл. 61 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/2917 на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт.

  • беше взето решение да се изпрати за гласуване на членовете на MAC документа EA-2/02 S4 – Допълнение 4 към EA-2/02 EA “Процедура за оценка на Национален орган по акредитация. Процедура за дистанционни партньорски оценки при извънредни събития или обстоятелства”.

След представянето на текущите дейности на международно ниво за преразглеждане на IAF/ILAC A2 IAF/ILAC Многостранни договорености за взаимно признаване: Изисквания и процедури за оценка на единен акредитационен орган и IAF/ILAC A1 IAF/ILAC Многостранно Споразумения за взаимно признаване: Изисквания и процедури за оценка на регионална група, се направи и доклад от представителя на Националния орган по акредитация на Австрия, член на MAC Management Group (MAC MG), като Съвета за многостранни споразумения взе решение да стартира проучване между Ръководителите на екипи и на Националните органи за акредитация и се определи период за събиране на предложения за подобряване на системата за докладване.

Интересна презентация направиха двама от членовете на MAC MG, представители на Норвежкия и Шведския национален орган по акредитация. Те анализираха докладите за партньорски оценки от последните 7 години и предложиха насоки и потенциални действия за подобряване на ефективността на процеса на партньорска оценка и използването на ресурсите.

На втория ден членовете на MAC участваха в семинар, чиято цел беше да повиши осведомеността относно изискванията на EA-2/02, свързани с констатациите, повдигнати по време на процеса на партньорска оценка от екипите на EA и обработката на констатациите, които акредитиращият орган под оценка трябва да предприеме.

MAC отпразнува своята 50-та среща! Това важно тържество нямаше как да остане незабелязано. Снимки и интервюта на настоящи и бивши председатели и членове на MAC припомниха историята и важните събития, които са повлияли на MAC. Отбеляза се чрез своето участие и работа всички членове са допринесли за установяването и развитието на системата EA MLA и нейния принос към икономиката, властите и крайните потребители на акредитирани услуги.

Този значим юбилей продължи на организираната от домакина – Българската служба за акредитация, празнична вечеря със специална торта.